Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny
Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok, Polska

Zasady

Zasady uczestnictwa w płatnych kursach języka polskiego w SJiKP POLLANDO

I.    Zasady rekrutacji i przyjęć na kurs

1.    Kursy mają charakter otwarty i dotyczą wszystkich zainteresowanych obcokrajowców niezależnie od wykształcenia.
2.    Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły i zamykana jest na tydzień przed rozpoczęciem kursów semestralnych oraz na dwa tygodnie przed  rozpoczęciem kursów letnich. Ramowe terminy rozpoczynania kursów są następujące:
– kursy wiosenne rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego,
– kursy jesienne rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego,
– kursy letnie rozpoczynają się  w lipcu.
3.    Rekrutacja prowadzona jest za pomocą informacji zamieszczonej na stronie www.pollando.uwb.pl, gdzie podawane są szczegółowe terminy rozpoczynania danego kursu i zamykania rekrutacji.
4.    Warunkiem zrekrutowania na kurs językowy jest:
– pisemne wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego,
– przesłanie zgłoszenia drogą mailową, faksem lub dostarczenie formularza do sekretariatu Szkoły.
5.    W przypadku gdy liczba kandydatów na danym poziomie jest mniejsza niż 10 osób,  Szkoła zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kursu na danym poziomie lub zaproponowania rozwiązań alternatywnych.

II.    Warunki uczestnictwa w kursie

1.    Warunkiem uczestnictwa w kursie jest zawarcie między uczelnią a uczestnikiem kursu dokształcającego pisemnej umowy o warunkach odpłatności.
2.    Opłatę należy wnieść na konto: 86 1160 2202 0000 0000 6000 1031
Uniwersytet w Białymstoku
15-328 Białystok
ul. Świerkowa 20B
z dopiskiem POLLANDO. W tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko uczestnika kursu. Jeśli przelew będzie dokonywany z zagranicy, należy też podać nazwę banku (Bank Millenium) z dopiskiem BIG PB LPW.
3.    Opłata za kurs nie obejmuje podręczników do nauki języka.

III.    Organizacja zajęć na kursach

1.    Kursy prowadzone są przez pracowników UwB lub osoby spoza uczelni zatrudnione za zgodą dziekana Wydziału Filologicznego.
2.    Zajęcia są realizowane w godzinach popołudniowych (po godz. 17.00) od poniedziałku do piątku.
3.    Kursy odbywają się w budynkach Wydziału Filologicznego UwB. W wyjątkowych przypadkach kursy mogą być organizowane poza obiektami Wydziału.
4.    Jednostką obliczeniową kursów jest godzina lekcyjna (45 min.).
5.    Szczegółowa oferta edukacyjna Szkoły dostępna jest na stronie internetowej http://www.pollando.uwb.edu.pl oraz w sekretariacie Szkoły.
6.    Uczestnicy rozpoczynający naukę w trakcie kursu wnoszą opłatę za tę liczbę godzin, jaka pozostała do końca realizacji kursu.

IV.    Zakończenie kursu

1.    Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu dokształcającego pod warunkiem uczestnictwa przynajmniej w 50% zajęć dydaktycznych i uzyskania zaliczenia.
2.    Uczestnik, który zrezygnował z kursu, nie otrzymuje świadectwa ukończenia kursu (niezależnie od liczby zajęć, które obejmuje rezygnacja).

V.    Zasady rezygnacji z kursu i zwrotu opłat wniesionych za kurs

1.    Uczestnik kursu może wypowiedzieć umowę poprzez złożenie rezygnacji jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2.    W przypadku pisemnej rezygnacji z kursu przed terminem jego rozpoczęcia uczestnikowi przysługuje zwrot wniesionej opłaty pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu.
3.    W przypadku pisemnej rezygnacji z kursu po terminie jego rozpoczęcia opłata podlegająca zwrotowi jest pomniejszana proporcjonalnie o koszty odbytych zajęć oraz o koszt przelewu lub przekazu.
4.    Szczegółowe warunki wnoszenia opłat są uregulowane w umowie z uczestnikiem kursu.

Zasady uczestnictwa w płatnych kursach języka polskiego w SJiKP POLLANDO >>> plik do ściągnięcia