Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny
Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok, Polska

Kadra

Kierownik SJiKP POLLANDO:

Dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB – językoznawca polonistyczny, metodyk nauczania języka polskiego jako ojczystego, pracownik Instytutu Filologii Polskiej. Zajmuje się zagadnieniami ortografii i gramatyki języka polskiego oraz problematyką kształcenia językowego.

Autorka dyktand polskich na Łotwie, członek  ARLE (International Association for Research in L1 Education (languages, literatures and literacies), http://www.arle.be). Uczestnik seminariów, konferencji i programów współpracy międzynarodowej m.in. na Węgrzech (Pesc), Litwie (Wilno), w Wielkiej Brytanii (Cambridge), Niemczech (Mainz, Hildesheim), Francji (Albi, Paryż) i Czechach (Praga). Prorektor UwB ds. dydaktycznych i studenckich w latach 2008–2012.

Wybrane publikacje:

•  Awramiuk, E. (2016), Sto pytań do językoznawcy, czyli poważne odpowiedzi na niepoważne pytania, Białystok
•   Awramiuk, E. (2012, red.), Z problematyki kształcenia językowego, t. IV, Białystok
•   Awramiuk, E. (2012), I Dyktando Polskie na Łotwie, [w:] Polonistyka za granicą. Tradycje i perspektywy. Wybór tekstów pokonferencyjnych, red. A. Kietlińska, Białystok, s. 135-152
•   Awramiuk, E. (2011). Phraseology in Poles’ language education. In: Intercontinental Dialogue on Phraseology. Research on Phraseology in Europe and Asia: Focal Issues in Phraseological Studies. Volume One. J. Szerszunowicz, B. Nowowiejski, K. Yagi, T. Kanzaki (ed.). Białystok, s. 371-387
•   Awramiuk, E. (2006), Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania po polsku, Białystok
•   Słownik gramatyki języka polskiego, red. J. Bralczyk, W. Gruszczyński, oprac.: U. Andrejewicz, E. Awramiuk, J. Bralczyk, E. Gruszczyńska, W. Gruszczyński, D. Kopcińska, H. Satkiewicz, Warszawa 2002

Więcej: link do strony

Kadrę SJiKP stanowią lektorzy z doświadczeniem dydaktycznym w nauczaniu grup międzynarodowych i wielokulturowych, znający biegle przynajmniej jeden język obcy.

Dr Ewa Nofikow-Dobrodumow – literaturoznawczyni i kulturoznawczyni, pracownik Instytutu Filologii Polskiej UwB. Zajmuje się tematami z pogranicza literaturoznawstwa i studiów kulturowych. Jest Sekretarzem Redakcji „Białostockich Studiów Literaturoznawczych” i opiekunką Koła Naukowego Polonistów. Ukończyła studia podyplomowe „Glottodydaktyka polonistyczna. Nauczanie języka polskiego jako obcego” w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” (Uniwersytet Warszawski). Jako lektorka języka polskiego współpracowała z Fundacją Edukacji i Twórczości (projekty EVS), a w roku akademickim 2013/2014 pracowała na Uniwersytecie Pedagogicznym w Nowosybirsku (Rosja). W ramach programu Erasmus prowadziła zajęcia na Uniwersytecie Łotewskim w Rydze.

Wybrane publikacje:
•   Nofikow, E. (2012), Wokół „Tajnego Dziennika” Mirona Białoszewskiego, „Pamiętnik Literacki”, nr 2, s. 196–208
•   Nofikow, E. (2012), Między językami, między głosami. O „poems” Andrzeja Sosnowskiego, „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, nr 3, s. 309–312
•   Nofikow, E. (2011), Mięsopust abo Tragicocomaedia na dni mięsopustne”. Karnawałowe sceny z życia człowieka XVII-wiecznego, [w:] Literatura – pamięć – historia. Prace ofiarowane profesor Elżbiecie Feliksiak, red. M. Leś, E. Sidoruk, Białystok, s. 51–72
•   Nofikow, E. (2011), Czemu służy karnawał? Zapustne obrazy w Marii Antoniego Malczewskiego, [w:] Romantyczne repetycje i powroty, red. A. Czajkowska, A. Żywiołek, Częstochowa, s. 201–223
•   Nofikow, E. (2010), Relacje między karnawałem a teatrem w XVII-wiecznych farsach mięsopustnych, [w:] Dramatyczność i dialogowość w kulturze, red. A. Krajewska, D. Ulicka, P. Dobrowolski, Poznań, s. 253–266
•   Nofikow, E. (2001), Metafizyczne gospodarstwo Mirona, Białystok

Dr Konrad Szamryk – absolwent filologii polskiej na UwB  i studiów podyplomowych z glottodydaktyki polonistycznej na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2008 roku pracownik Instytutu Filologii Polskiej. W roku 2007 w ramach programu Socrates-Erasmus studiował na Uniwersytecie w Daugavpils (Łotwa). W latach 2010–2013 lektor języka polskiego w Fundacji Edukacji i Twórczości (w ramach projektów EVS).  Uczył obcokrajowców języka polskiego w Daugavpils, Rydze i Barcelonie.  Od 2011 roku prowadzi w ramach Letniej szkoły porównawczej prawa amerykańskiego i europejskiego kursy języka polskiego dla amerykańskich studentów z Michigan State University. Współpracuje z Podlaskiem Oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, ponadto odbył staże naukowe w Wiedniu, Wilnie i Barcelonie.

Wybrane publikacje:

•   Szamryk K., Szostak-Król  K. (2015). Podlaskie opowieści i legendy dla obcokrajowców, Białystok
•   Szamryk, K. (2008). Echa ideologii radzieckiej w leksykografii polsko-łotewskiej, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze IX, Językoznawstwo. Wybrane zagadnienia z gramatyki języków słowiańskich i innych języków europejskich, red. E. Komorowska, D. Dziadosz, Szczecin, s. 111-116
•   Szamryk, K. (2008). Perswazyjność w słowniku polsko-łotewskim z II połowy XX wieku, „Białostockie Archiwum Językowe” nr 8, s. 161–173
•   Szamryk, K. (2011). Co jedzono w XVIII-wiecznej Polsce? – uwagi Krzysztofa Kluka o kulinariach, [w:] Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk – ludzie, którzy wyprzedzili swoją epokę,  Ciechanowiec, s. 211–218

Więcej: link do strony

Dr Katarzyna Szostak-Król – absolwentka filologii polskiej na UwB, językoznawca (dyplom w Instytucie Slawistyki PAN w Warszawie), nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej. Do jej zainteresowań naukowych należą: regionalne i dialektalne odmiany języka polskiego, język pisarzy oraz edukacja międzykulturowa. Realizatorka szkoleń, projektów, konkursów z zakresu edukacji międzykulturowej w oparciu o autorskie programy edukacyjne, np. wojewódzki konkurs pt. Różnorodność przestrzenią dialogu. W 2012 r. laureatka I miejsca w konkursie Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP za pracę w obszarze edukacji międzykulturowej. Od 2006 r. pracuje w charakterze nauczyciela języka polskiego jako obcego (w Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas, w Fundacji Edukacji i Twórczości w Białymstoku, w ośrodkach dla uchodźców w Białymstoku).

Wybrane publikacje:
•   K. Szostak-Król, A. Młynarczuk-Sokołowska (2013, red.), Różnorodność – Aktywność Twórcza – Inkluzja w edukacji, Białystok
•   K. Szostak-Król, A. Młynarczuk, K. Potoniec (2011, red.), Przygody Innego. Bajki w edukacji międzykulturowej, Białystok
•   K. Szostak-Król, A. Tyszka (2011), Rozwijanie twórczej aktywności literackiej ucznia szkoły podstawowej w praktyce edukacyjnej, [w:] Wokół problematyki zdolności, cz. 2, red. J. Łaszczyk, M. Jabłonowska, Warszawa, s. 146-165
•   K. Szostak-Król (2010), Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 15. Podróż i podróżowanie, Kraków

Mgr Anna Duniewska – absolwentka filologii polskiej na UwB i podyplomowych studiów z glottodydaktyki polonistycznej na Uniwersytecie Warszawskim, nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej, w której naucza również obcokrajowców. W roku 2008 w ramach programu Socrates-Erasmus studiowała na Uniwersytecie w Daugavpils (Łotwa).  W latach 2009-2010 w ramach programu Comenius Assistanship była asystentką nauczyciela języka angielskiego w greckiej szkole, w której uczyła również języka polskiego jako obcego. W latach 2011–2013 lektorka języka polskiego w Fundacji Edukacji  i Twórczości (w ramach projektów EVS).

Mgr Barbara Agnieszka Korytko – absolwentka filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i studiów podyplomowych „Glottodydaktyka polonistyczna. Nauczanie języka polskiego jako obcego” w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” na Uniwersytecie Warszawskim. Nauczycielka języka polskiego w gimnazjum, gdzie pracuje również z uczniami innej narodowości. Od roku 2012 współpracuje z Fundacją Edukacji i Twórczości w Białymstoku, prowadząc zajęcia z języka polskiego dla młodzieży uchodźczej i wolontariuszy europejskich.

Mgr Małgorzata Januszko – absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i studiów podyplomowych „Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego” w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2004 roku pracuje jako lektor języka angielskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych na Uniwersytecie w Białymstoku. Posiada  doświadczenie w pracy ze studentami (włączając obcokrajowców) na wszystkich poziomach zaawansowania znajomości języka angielskiego. Języka polskiego uczy cudzoziemców od 2014 roku, prowadząc kursy o różnym stopniu zaawansowania.

Mgr Michał Citko – absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie w Białymstoku i lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych „Nauczanie języka polskiego jako obcego” w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW. Pracuje jako lektor języka angielskiego (od 2010) i polskiego (od 2015) w Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej. Uczestnik wielu kursów i szkoleń z zakresu glottodydaktyki, m.in. organizowanych przez ośrodek Pilgrims w Canterbury. Obecnie doktorant na Wydziale Filologicznym UwB na specjalności językoznawczej. Współpracownik SJiKP POLLANDO.

Mgr Anna Zagajewska –  absolwentka filologii polskiej na UwB. Ukończyła Glottodydaktykę i metodykę nauczania języków obcych w ramach Studium Pedagogicznego na SWPS w Warszawie. Absolwentka studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa na Wydziale Filologicznym UwB. W latach 2014-2015 uczestniczyła w realizacji Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców.